Toplu Sözleşme

Toplu İş Sözleşmesi Politikamız

Toplu İş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesiyle ilgili hususları düzenlemek üzere, işçi sendikasıyla, işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir. Ülkemizde toplu iş sözleşmesi yapma hakkı etkin bir şekilde kullanılamadığından, çalışanların büyük çoğunluğu ekonomik ve sosyal haklarından yoksun, kuralsız bir ortamda çalıştırılmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunun 2. Maddesi ile kamu işyerlerindeki taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmelerinden yararlanmalarına yönelik olarak getirilen yasaklar, taşeron uygulaması örgütlülüğü zayıflatırken, toplu iş sözleşmelerin kapsam maddesinde de önemli bir sorun olmaktadır. Kapsam maddesiyle, çalışan işçilerin önemli bir bölümünün yararlanmaması için, işveren tarafından yoğun bir baskı uygulanmaktadır. Bu nedenle, her dönem taslak çalışmalarımızda kapsam maddesi büyük önem taşımakta ve yararlanan işçi sayısının artması için büyük bir çaba gösterilmektedir.

Sendikamız Belediye-İş toplu iş sözleşmesi çalışmalarında, şubelerimiz ile birlikte koordineli çalışılmakta, her aşamada bilgi sağlanmaktadır. Çok sayıda işyeri ve işletme toplu iş sözleşmesi hazırlığı yapıldığından, bürolarımız vasıtasıyla her türlü destek verilmektedir. Toplu iş sözleşme görüşmelerinde ise, yöneticiler olarak sorumluluğumuz gereği görüşmelerin her aşamasında yer alarak barışçıl çözüm yolu olan anlaşmanın masada sonuçlanması için her türlü çaba gösterilmektedir. İşyerlerimizin bütünlüğünü korumak ve ortak hareket edilmesine yardımcı olmak için her dönem taslak çalışmalarında ücret ve sosyal yardımlara ilişkin olarak öneriler hazırlanmaktadır. Toplu iş sözleşmelerin uyuşmazlık sürecinde, Belediye Başkanlarıyla yapılan görüşmelerde haklılığımız çok ayrıntılı anlatılmakta ve uzlaşma zemini aranmaktadır.

Uzlaşma olmaması durumunda üç aşamalı olarak Yüksek Hakem Kurulu’na başvurulmaktadır. Birincisi, grev yasağına göre 2822 sayılı Kanun’un 32. Maddesi, özel hakem olarak 58. madde veya grev oylaması sonucuna göre 36. Madde hükümlerine göre Yüksek Hakem Kurulu’na uyuşmazlıkların sonuçlanması için başvurulmaktadır. Yüksek Hakem Kurulu kendi ilkeleri ve tarafların taleplerini birlikte değerlendirerek karar vermektedir. Uyuşmazlık konularıyla ilgili olarak işçi temsilcileriyle her türlü bilgi alış verişi sağlanmakta taleplerimiz anlatılmaktadır.

Sendika olarak toplu iş sözleşmelerin taraflar arasında sonuçlanmasını benimsememize rağmen bazı belediyelerin veya işveren vekillerinin olumsuz yaklaşımı sonucu, kanun gereği uyuşmazlılar Yüksek Hakem Kurulu’na intikal ettirilmektedir. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu genel olarak, çalışanları koruyucu nitelikte bir işleve sahip değildir. Grev yasaklarının yaygın olması, Hükümetin grev hakkını kullanma sürecinde ertelemeye gitmesi, işveren tarafını daha güçlü kılmakta, işçi sendikasının taleplerinin değerlendirilmesinde gerekli olan alt yapıyı ve katkıyı tam olarak sağlayamamaktadır. Belediye-İş Sendikası olağanüstü dönemlerin ürünü olan bu ve benzer yasaları, tek taraflı hazırlanmış olması ve geniş kitleleri kapsamaması bağlamında yetersiz görmektedir.

Sendikamız çalışanların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerine imkan verecek uygun bir ücretle çalışmalarını, ilgili yasaların iş güvencesi konusunda verdiği hakların ötesinde, özellikle gelişmiş toplumların kabul ettiği esaslara uygun olarak, geleceğe güvenle bakmalarını ve işsizlik korkusundan uzak bir yaşam sürdürmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bununla birlikte, çalışanların kültürel ve sosyal durumlarının geliştirilmesine imkan verecek ölçüde, çalışma saatlerinin kısaltılması, yıllık ücretli izin sürelerinin uzatılması konusunda gerekli maddelerin Toplu İş Sözleşmelerine konulması hususlarında mücadeleyi görev bilmiştir. Belediye-İş Sendikası, İş güvenliği ve işçi sağlığının önemine binaen, emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve gerekli her türlü koruyucu önlemin alınmasını vazgeçilmez ilkeler olarak kabul etmiştir.

İşverenle olan ilişkilerin medeni ölçüler içerisinde ve iş barışına hizmet eder şekilde yürütülmesine özen gösteren Belediye–İş Sendikası, Toplu İş sözleşmelerinin temellerinin belirlenmesinde, üyelerinin haklarının ve çıkarlarının, bir arada olmanın verdiği güçle, sonuna kadar savunulması için her düzeyde mücadeleyi esas alır. Belediye-İş, toplu sözleşme sürecinde, katılımcı ve eksiksiz bir demokrasi için insanı merkeze alan ve önem veren bir toplumsal düzen için, insanca çalışmak ve insanca yaşayabilmek için tüm gücünü seferber etmeyi, bu yolda diğer emekçi örgütleri ve kitleler ile iş ve güç birliği yapmayı temel koşul olarak görürken, açık, samimi ve kararlı bir mücadeleyi amaçlarının hayata geçirilebilmesinin olmazsa olmaz temeli saymaktadır…