ffa1
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

 

Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

 

Başkanlar Kurulumuz 14 Nisan 2012’de Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündeminde olan Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısındaki gelişmeleri, hükümet tarafından hazırlanan ve çalışanların haklarına yönelik yeni saldırıları içeren Ulusal İstihdam Stratejisi, taşeronlaşma, örgütlenme konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek aşağıda yer alan hususların basına, kamuoyuna ve teşkilatımıza duyurulmasına karar vermiştir.

 

 

1-Başkanlar Kurulumuz, yerli ve yabancı sermayenin taleplerini içeren ve Hükümet tarafından yasalaştırılması düşünülen Ulusal İstihdam Stratejisi adlı ucubenin; Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını, özel istihdam bürolarına kiralık işçi kullanma yetkisinin verilmesinin, bölgesel asgari ücretin uygulanmasını ve kısa süreli çalışma başta olmak üzere esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırmanın yasal kılıfı olduğunun bilincindedir. Başkanlar Kurulumuz, sermayenin talepleri doğrultusunda çalışma yaşamını esnekleştirecek ve emekçileri boğaz tokluğuna, kölelik koşullarında çalıştırmayı hedefleyen emek karşıtı politikalara karşı mücadele etmekte kararlıdır. Başkanlar Kurulumuz, Ulusal İstihdam Stratejisi ucubesi karşısında tüm sendika ve konfederasyonları hükümetle kapalı kapılar ardında yürütülen her türlü pazarlıkçı tutumdan uzak durmaya, ortak ve kararlı bir tavır sergilemeye davet etmektedir.

 

2- Hükümet tarafından TBMM’ye sevkedilen Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı, çalışma yaşamının en temel iki yasası olan 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu’nu birleştirmektedir. Söz konusu Tasarıda; iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü ve sendika seçme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadığı gibi, grev yasakları ile grev hakkı kısıtlanmış, Yüksek Hakem Kurulu gibi 12 Eylül ürünü kurumlar korunmuştur. Başkanlar Kurulumuz Tasarının, özgür ve demokratik bir örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı kurma hedefinin uzağında olduğunu değerlendirmektedir. Başkanlar Kurulumuz, ülkemizin sendikal hak ve özgürlükleri evrensel, çağdaş bir düzeye taşıyan ve demokratik gereklere uygun şekilde düzenlenmiş bir Toplu İş İlişkileri Yasası’na ihtiyacı olduğuna inanmaktadır.

 

3- Kıdem Tazminatı, işçi sınıfının yıllar önce edindiği ve kullandığı bir haktır. Başkanlar Kurulumuz, kıdem tazminatının fona devredilmesi veya süresinin azaltılması gibi hiçbir geriletici düzenlemeyi asla kabul etmeyecektir. Başkanlar Kurulumuz, kıdem tazminatı hakkının gaspı ya da zayıflatılmasına yönelik girişimler karşısında, Türk-İş genel kurul kararları doğrultusunda, genel grev ve genel direniş dahil, sonuç alınıncaya kadar meşru her yolu kullanma kararlılığındadır. Kurulumuz, bu sürece karşı, sessiz kalan sendika ve konfederasyonların, Türkiye işçi sınıfı tarihine kara bir leke olarak düşeceğine inanmaktadır.

 

4-Eğitim sistemimiz yıllardır hazırlıksız projelerle ve sözde “reform”larla adeta bir yap-boz tahtasına dönüştürülmüş, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği olan eğitim politikaları sık sık günlük hesaplaşmaların ve polemiklerin konusu yapılmıştır. Başkanlar Kurulumuz, çağdaş, bağımsız bir ülkenin ancak örgütlü ve eğitimli toplumla mümkün olduğundan hareketle, eğitim politikalarımızın; en geniş katılımla, dünyada yaşanan gelişmeler ışığında bilimsel bir bakış açısıyla, konunun uzmanları tarafından ve partiler üstü bir politika olarak belirlenmesi gerektiğine inanmaktadır.

 

5-İktidarın demokratikleşme söylemlerine rağmen, bugün hâlâ emekçilerin özgürce örgütlenmesinin önünde onlarca engel bulunmakta, Anayasal sendika seçme hürriyeti baskıyla, tehditle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, üyelerimize yönelik AKP ve işveren destekli bu tür saldırıları şiddetle kınamaktadır.

  

6-12 Eylül Anayasası, yıllar içinde uğradığı tüm değişikliklere karşın, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve sosyal bir nitelik kazanmamıştır. Başkanlar Kurulumuz, Anayasa’nın; hukuk karşısında eşit, özgür bireylerce korkusuzca, dayatmalardan uzak, Parlamento dışı siyasi partilerin, üniversitelerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin görüş ve önerilerinin alındığı bir zeminde, geniş bir  “mutakabat”la oluşturulması gerektiğine inanmaktadır. Başkanlar Kurulumuz; Anayasa ve çalışma yasalarında yapılacak tüm düzenlemelerde, özellikle Anayasanın 90. maddesindeki “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir” ilkesinin ve uluslararası hukukun hak ve özgürlüklerde sağladığı gelişmelerin esas alınması gerektiğine inanmaktadır. Başkanlar Kurulumuz; temel hak ve özgürlükleri güvence altına  alan, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve sosyal bir Anayasa için mücadelede kararlıdır. Kurulumuz; bu hedefler doğrultusunda, tüm emek güçlerini, sendika ve konfederasyonları birlikte mücadele etmeye çağırır.

 

7- Sağlık ve eğitim hizmetlerini ticarileştiren, doğalgaza, benzine, elektriğe yapılan zamlarla emekçi halkı yoksullaştıran Hükümet, bölgesel eşitsizlikleri gidermek iddiasıyla sermayeye; içinde vergi indirimleri, kaynak olarak işsizlik fonunun kullanıldığı prim destekleri, yer tahsisi, faiz destekleri vb. pek çok düzenlemeyi içeren yeni bir teşvik paketini açıklamıştır. Başkanlar Kurulumuz açıklanan teşvik paketinin vergilerle, zamlarla emekçi halktan alınan kamu kaynaklarının sermayeye aktarılması olduğuna inanmakta, bölgesel eşitsizliklerin ancak kamu yatırımları ile çözüleceğine inanmaktadır.

 

8- Son dönemde Emperyalist güçlerin girişimleri ile sınırlarımızda mezhepsel ve etnik temelde gerilimler kaşınarak iç savaş hazırlıkları yapılmaktadır. Başkanlar Kurulumuz, Suriye’yi kan gölüne çevirecek böyle bir iç savaşın, emekçi halkımıza ve ülkemize mutluluk, zenginlik ve güvenlik getirmeyeceğine inanmaktadır. Başkanlar Kurulumuz; hükümetin, evlatlarımızı emperyalist güçlerin piyonu haline getirecek, ülkemizi ateş çemberine sokacak ve komşularımızın içişlerine müdahale anlamına gelecek her türlü politikadan uzak durması gerektiğine inanmaktadır. Kurulumuz, hükümetin ülkemizi emperyalist güçlerin ileri karakolu haline getiren, başta füze kalkanına ev sahipliği yapma politikası olmak üzere tüm emperyalist politikalardan derhal vazgeçmesi gerektiğine inanmaktadır.

 

9-1980’den günümüze tüm iktidarlar tarafından yaygınlaştırılan özelleştirme, taşeronlaşma, esnek çalışma ve sendikasızlaştırma politikaları, emekçilere sağlıksız ve güvenliksiz bir çalışma hayatını dayatmakta, madenlerde, tersanelerde, fabrikalarda, şantiyelerde yaşanan iş kazalarında emekçiler hayatlarını kaybetmekte, sakat kalmaktadır. İş cinayetlerinden birinci derece sorumlu olan yetkililer önlem almak, görevlerini yerine getirmek yerine ipe sapa gelmez mazeretlerin arkasına saklanmaktadır. Geçmişte yaşanan iş cinayetlerinin sorumluları daha yargılanmamış, iş cinayetleri kader gibi gösterilerek unutturulmak istenmektedir. Başkanlar Kurulumuz, iş cinayetlerinin önlemenin öncelikli yolunun sendikal örgütlenmeden geçtiğine inanmaktadır. Kurulumuz, yaklaşık üç yıldır yasalaştırılmayan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın, sendikaların, ilgili odaların ve konfederasyonların görüşleri alınarak, eksiklikleri ve eleştirilen noktalarının düzeltilerek derhal yasalaştırılarak uygulanması gerektiğine inanmaktadır.

 

10-Başkanlar Kurulumuz, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların, işsizliğin, yoksullun arttığı,  çalışma hayatında kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerinin ve taşeronlaşmanın hâkim kılınmaya çalışıldığı, sendikal hak ihlallerinin, düşünce özgürlüğünü yok etmeye yönelik girişimlerin arttığı bir dönemde; 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününün ülke çapında en kitlesel katılımla etkin ve güçlü bir şekilde kutlaması gerektiğine inanmaktadır.

 

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

 

GÜNDEM