ffa1
To­kat Şu­be/Si­vas Böl­ge­si eği­ti­mi

Sen­di­ka­mız, şu­be­le­ri­mi­ze yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği iş­ye­ri ta­ban eği­tim­le­ri ya­nı sı­ra, An­ka­ra Ge­nel Mer­kez Top­lan­tı Sa­lo­nun­da da eği­tim­le­ri­ne de­vam edi­yor...

To­kat Şu­be­mi­zin Si­vas böl­ge­si tem­sil­ci­le­ri ve üye­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı se­mi­ner 02-03.112008 gün­le­rin­de Ankara’da yapıldı.

Sen­di­ka­mı­zın Ge­nel Baş­ka­nı Ni­hat Yur­da­kul ve di­ğer mer­kez yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin de ka­tıl­dı­ğı ve üye­le­ri­mi­zin gö­rüş­le­ri­nin alın­dı­ğı se­mi­ner­de ar­ka­daş­la­rı­mız çok il­gi­liy­di­ler.

Eği­ti­min bi­rin­ci gü­nü Sen­di­ka­mı­zın Ge­nel Baş­kan Da­nış­ma­nı ve eği­tim­ci­si İs­ma­il Hak­kı Kurt, “Na­sıl bir sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­na ve iş­le­yi­şi­ne sa­hip ol­ma­lı­yız” ko­nu­lu bir eği­tim ça­lış­ma­sı yap­tı.

Se­mi­ne­rin ikin­ci gü­nün­de, sen­di­ka­mız­da vaz­ge­çil­mez bir il­ke olan sen­di­kal de­mok­ra­si iş­le­til­di ve “İş­çi Kür­sü”sü oluş­tu­rul­du.

Üye­le­ri­miz bu ça­lış­ma­da, Sen­di­ka­mı­zın Ge­nel Baş­ka­nı Ni­hat Yur­da­kul, di­ğer Ge­nel Mer­kez Yö­ne­ticile­ri ve Hukuk Başmüşavirimiz Levent Balcı ile bir­lik­te de­mok­ra­tik bir or­tam­da; iş­ko­lu, iş­ye­ri, Tür­ki­ye sen­di­kal ha­re­ke­tin so­run­la­rı hak­kın­da söy­le­şi yap­tı.

 

 

 

GÜNDEM