ffa1
Muğ­la Şu­be işyeri Toplantıları

Kü­re­sel­le­şen ser­ma­ye­nin, ide­olo­jik üs­tün­lük ka­zan­mak için en ge­niş halk ke­sim­le­ri­ni şart­lan­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı gü­nü­müz­de, ser­ma­ye­ye kar­şı üye­le­ri­ni de­ği­şik me­tot­lar­la doğ­ru bil­gi­ler­le do­nat­mak, da­ha da de­mok­ra­tik ha­le gel­mek sen­di­ka­la­rın er­te­le­ye­me­ye­ce­ği gün­cel gö­rev­ler­den­dir.

Sen­di­ka­mız, bu an­la­yış doğ­rul­tu­sun­da şu­be eği­tim ve iş ye­ri top­lan­tı­la­rı­na ara ver­me­den de­vam edi­yor...

Şu­be­le­ri­mi­zin ko­şul­la­rı­na ve be­le­di­ye­ler­de­ki ça­lış­ma or­ta­mı­na gö­re ki­mi za­man sa­bah ki­mi za­man öğ­le ki­mi za­man ak­şam ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­la­rın so­nun­cu­su Muğ­la Şu­be­miz­de ay­rı ay­rı 27 iş ye­rin­de ya­pıl­dı.

Üye­le­ri­miz­ top­lan­tı­lar­da gün­cel ko­nu­ları tar­tı­şı­­yor, ül­ke­miz sen­di­kal ha­re­ke­tin, iş­ko­lu­mu­zun ve iş­ye­ri­nin so­run­la­rı­nı di­rekt ola­rak ilk el­den Ge­nel Mer­kez yö­ne­ti­ci­si­ne ve sen­di­ka uz­man­la­rı­na ak­ta­rı­yor...

Üye­le­ri­mi­zin biz­ler­le pay­laş­tı­ğı dü­şün­ce­ler sen­di­ka­mı­zın et­kin sen­di­kal li­der­lik iş­le­vi­ni da­ha da pe­kiş­ti­rmekte, hak arama yürüyüşümüzde yo­lu­muzu ay­dın­lat­ma­ya de­vam edi­yor..

Sen­di­ka­mı­zın Eği­tim ve Ba­sın-Ya­yın Ge­nel Sek­re­te­ri Bay­ram Öz­kan ile eği­tim uzmanları Nebi San­car, Meh­met Ali Can­dan’ın ka­tıl­dı­ğı Muğla iş ye­ri top­lan­tı­la­rı, aşa­ğı­da­ki se­yir­de ger­çek­leş­miş­tir. Siz üye­le­ri­miz­le pay­la­şı­yo­ruz...

 

10 KASIM 2008 (Pa­zar­te­si)

1- Bi­tez Be­le­di­ye­si

Beş gün sü­ren ve 27 ay­rı iş ye­rin­de ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın il­ki, Bi­tez Be­le­di­ye­sin­de 25 üye­mi­zin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti. Top­lan­tı, Sen­di­ka­mı­zın da ka­tıl­dı­ğı Bi­tez İl­köğ­re­tim Oku­lun­da ya­pı­lan 10 Ka­sım Ata­türk’ü An­ma Tö­re­nin­den son­ra mec­lis sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da, top­lu söz­leş­me­nin uy­gu­lan­ma­sın­da ya­şa­nan so­run­la­rın aşıl­ma­sın­da bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin öne­mi­ne vur­gu ya­pıl­dı. Ve bu çer­çe­ve­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler tar­tı­şıl­dı.

Ay­rı­ca, üye­le­ri­miz, An­ka­ra’ da bu­lu­nan mi­sa­fir­ha­ne­miz için, per­so­ne­lin çok il­gi­li dav­ra­dı­ğı­nı; mut­fa­ğın ter­te­miz ol­du­ğu­nu, an­cak oda­lar­da si­ga­ra içil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni önem­le be­lirt­ti­ler.

 

Bod­rum Be­le­di­ye­si

Bi­tez Be­le­di­ye­si top­lan­tı­sın­dan son­ra Bod­rum Be­le­di­ye­si atöl­ye­si­ne ge­çil­di. Be­le­di­ye’de  “Gı­da Sa­na­yi Tu­rizm ve Ti­ca­ret A.Ş” adıy­la 150 iş­çi­nin ça­lış­tı­ğı, Ge­nel-İş Sen­di­ka­sı­nın ör­güt­lü ol­du­ğu bir şir­ket var. Ay­rı­ca, OR­TEM ad­lı 60 iş­çi­nin ça­lış­tı­ğı özel bir te­miz­lik şir­ke­ti da­ha var. Üye­le­ri­miz, bu­ra­da­ki par­ça­lı sen­di­ka­lı sen­di­ka­sız  ya­pı­nın iş­çi sı­nı­fı­na ve ken­di ge­le­ce­ği­ne za­rar ver­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Be­le­di­ye-İş Sen­di­ka­sı ça­tı­sı al­tın­da top­la­nı­la­rak, da­ha güç­lü olu­na­ca­ğı­nı ve da­ha gü­zel bir ge­le­cek ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ni ifa­de edi­yor...

Sa­at 11.00 de atöl­ye mey­da­nın­da 125 üye­miz ile ya­pı­lan top­lan­tı­da, ye­ni ya­pı­la­cak top­lu iş söz­leş­me­sin­de ak­sa­yan yön­le­rin gi­de­ril­me­si, her­ke­sin top­lu iş söz­leş­me­si­ne sa­hip çık­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

Ay­rı­ca üye­le­ri­miz, iş bit­tik­ten son­ra her­ke­sin kö­yü­ne ve mer­kez­de­ki evi­ne git­ti­ği­ni bu­nun da da­ya­nış­ma ve kay­naş­ma duy­gu­su­nu za­yıf­lat­tı­ğı­nı, şu­be­mi­zin bu­nu dü­zel­te­cek et­kin­lik­ler yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Maz­lum Ağan ile er­te­si gün ka­de­me atöl­ye­sin­de bir gö­rüş­me ya­pıl­dı. Gö­rüş­me­de, üye­le­ri­mi­zin so­run­la­rı ak­ta­rıl­dı, sen­di­ka­mı­zın ve üye­le­ri­mi­zin hal­ka hiz­met an­la­yı­şı ve sen­di­kal viz­yo­nu­muz pay­la­şıl­dı.

 

Tur­gut­re­is Be­le­di­ye­si

Sa­at 14.00’te 95 ki­şiy­le ger­çek­le­şen top­lan­tı­da üye­le­ri­miz sen­di­kal de­mok­ra­si ile  il­gi­li so­ru­lar sor­du. Sen­di­ka­mı­zın sen­di­kal de­mok­ra­si­ye olan inan­cı, an­la­yı­şı ve uy­gu­la­ma­la­rı an­la­tıl­dı. Kay­naş­ma, gü­ven, şef­faf­lık gi­bi  kav­ram­la­rın hak al­ma mü­ca­de­le­sin­de so­nuç al­ma yö­nün­den güç­lü et­ki­le­ri­nin ol­du­ğu tüm ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan bir kez da­ha te­yit edil­di.

Di­ğer yan­dan top­lan­tı­da, Tur­gut­re­is’de ki­ra fi­yat­la­rın pa­ha­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le sen­di­ka­mı­zın ön­cü­lük ya­pa­ca­ğı bir ko­nut ya­pı­mı or­ga­ni­zas­yo­nun fay­da­lı ola­ca­ğı­nı ifa­de edil­di.

Ya­lı­ka­vak Be­le­di­ye­si

Sa­at 16.00’da  Mec­lis Sa­lo­nun­da 55 ki­şiy­le ger­çek­le­şen top­lan­tı­da or­tak bir an­la­yış­la, ye­ni top­lu iş söz­leş­me­sin­de sos­yal hak­la­rın (yo­ğurt, süt ve ben­ze­ri hak­la­rın)  ay­rı bir pa­ket­te de­ğil­de kök üc­re­te ila­ve edil­me­si­nin da­ha fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lir­til­di. Üye­le­ri­mi­zin dü­şün­ce­le­riy­le ör­tü­şen sen­di­ka­mı­zın sos­yal hak­lar ko­nu­sun­da­ki TİS po­li­ti­ka­sı an­la­tıl­dı.

Ay­rı­ca ya­pı­la­cak ye­ni TİS’le, it­fa­iye­ci­le­rin ye­mek so­ru­nu ve şe­hir dı­şı ya­pı­lan se­ya­hat­ler­de ye­ter­siz olan har­cı­rah so­ru­nu­nun hal­le­dil­me­si­nin al­tı çi­zil­di.

11 KASIM 2008 (Sa­lı)

Ko­na­cık Be­le­di­ye­si

Bu be­le­di­ye­de vi­ze ile ça­lı­şan­la­rın kad­ro­ya geç­me­si ne­de­niy­le genç üye­le­ri­mi­zin ol­ma­sı, biz­le­ri  se­vin­di­ren bir du­rum­du.

Sa­at 11.00’de 25 üye­mi­zin ka­tı­lı­mıy­la ya­pı­lan top­lan­tı­da, ye­ni ya­pı­la­cak top­lu iş söz­leş­me­sin­de yer al­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar be­lir­til­di.

Kı­sa sü­re­li de ol­sa Ko­na­cık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met To­sun ile bir gö­rüş­me ya­pıl­dı.

Or­ta­kent Be­le­di­ye­si

Top­lan­tı Be­le­di­ye­nin atöl­ye­sin­de 12.00-13.00 ara­sı 35 üye­miz­le ger­çek­leş­ti. Tu­rizm böl­ge­si ol­ma ne­de­niy­le se­ne­lik izin kul­lan­ma­da­ki sı­kın­tı­lar,  ge­lir ver­gi­si di­li­mi ne­de­niy­le üc­ret­le­rin düş­me­si ko­nu­la­rı tar­tı­şıl­dı.  Ver­gi di­li­mi ne­de­niy­le üc­ret­le­rin düş­me­si­nin ye­ni ya­pı­la­cak TİS’ler­de te­la­fi edil­me­si için, ka­rar­lı bir şe­kil­de azim­le or­tak mü­ca­de­le edil­me­si ka­ra­rı alın­dı.

Öte yan­dan, ge­zi­len iş yer­le­rin­de ge­nel­de üye­le­ri­miz, kul­la­na­ma­dık­la­rı izin­le­rin yan­dı­ğı­nı dü­şün­mek­te­ler. Du­ru­mun böy­le ol­ma­dı­ğı­nı, izin hak­kı­nın ba­ki ol­du­ğu­nu be­lir­til­di.

Gü­müş­lük Be­le­di­ye­si

Bu be­le­di­ye­miz­de top­lan­tı sa­at 14.00’te 15 ki­şiy­le ya­pıl­dı. Üye­le­ri­miz, ye­ni TİS’te da­ha yük­sek hak­lar ala­bil­mek için ne­ler ya­pıl­ma­lı­dır ko­nu­su­nu biz­ler­le pay­laş­tı.  Üni­ver­si­te­de oku­yan ço­cuk­la­rı için sen­di­ka­la­rın burs ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen üye­le­ri­miz, bu du­ru­mun sen­di­ka­la­ra gü­ve­ni da­ha da ar­tı­ra­ca­ğı­na dik­kat çek­ti­ler.

Ya­lı Be­le­di­ye­si

Bu iş ye­rin­de top­lan­tı pay­do­sa ya­kın sa­at 17.00’de 30 üye­miz­le ya­pıl­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Al­tın­dağ’ın 1989-1990 yıl­la­rın­da Bod­rum Be­le­di­ye­sin­de Sen­di­ka­mı­zın baş­tem­sil­ci­si ola­rak ça­lış­ma­sı, sen­di­ka­mı­zın bir okul ol­du­ğu­nun en önem­li gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri­siy­di. Top­lan­tı­da; Ta­sar­ruf, Key, Pro­mos­yon, TİS uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­la­rı ko­nu­şul­du.

12 KASIM 2008 (Çar­şam­ba)

Gül­lük Be­le­di­ye­si

Bu gü­nün ilk top­lan­tı­sı bu be­le­di­ye­miz­de sa­at 10.00’da atöl­ye­de 15 ki­şi ile ger­çek­leş­ti­ril­di.

Be­le­di­ye­de su, ka­na­li­zas­yon özel­leş­ti­ril­miş. Te­pe Ak­fen ad­lı bir fir­ma ken­te uzak me­sa­fe­den su ge­tir­me ga­ran­ti­siy­le bu hiz­met­le­ri 35 yıl­lı­ğı­na al­mış. Bu fir­ma­nın 10 ça­lı­şa­nı var ve 600-700 YTL ara­sı üc­ret alı­yor­lar. Ara­la­rın­da sen­di­ka­mı­zın üye­siy­ken özel­leş­tir­me iyi­dir di­ye­rek bu­ra­ya ge­çen­ler de var. Ya­pı­lan top­lan­tı­da özel­leş­tir­me ve so­nuç­la­rı tar­tı­şıl­dı. Bi­rik­miş faz­la me­sai üc­ret­le­ri­nin  alın­ma­sı­nın yol­la­rı aran­dı.

 

Mi­las Be­le­di­ye­si

Top­lan­tı ka­de­me atöl­ye­sin­de sa­at 11.30’da 120 ki­şiy­le ger­çek­leş­ti­ril­di. Yak­la­şık 1.5 sa­at ka­dar sür­dü. Üye­le­ri­mi­zin du­yar­lı, iç­ten ka­tı­lı­mı mem­nu­ni­yet ya­rat­tı. Top­lan­tı­da üye­le­ri­miz çe­şit­li ko­nu­la­rı biz­ler­le pay­laş­tı­lar. Top­lan­tı­da ye­ni dö­ne­min top­lu iş söz­leş­me­si ön pla­na çık­tı. Top­lu iş söz­leş­me­sin­de dü­zel­til­me­si ve yer al­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar tes­pit edil­di. Top­lu iş söz­leş­me­sin­den da­ha ba­şa­rı­lı çık­mak için; da­ha çok bir­lik, da­ha çok da­ya­nış­ma, da­ha çok şef­fa­lık ve da­ha et­kin mü­ca­de­le­nin ge­rek­li­li­ği­nin al­tı çi­zil­di.

Bu iş ye­ri­miz de üye­le­ri­mi­zin “kay­naş­ma, da­ya­nış­ma ve gü­ven” duy­gu­la­rı­nı ar­tı­ra­cak et­kin­lik­ler is­te­me­si, mü­ca­de­le azim­le­ri­ni gös­ter­me­si açı­sın­dan önem­li bir öl­çüy­dü...

Ya­ta­ğan Be­le­di­ye­si

Ge­nel-İş Sen­di­ka­sın­dan is­ti­fa ede­rek Be­le­di­ye-İş ai­le­si­ne ka­tı­lan ve gü­cü­mü­ze güç ka­tan Ya­ta­ğan­lı üye­le­ri­mi­ze bu­ra­dan tek­rar hoş gel­di­niz di­yo­ruz...

110 iş­çi­mi­zin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı sa­at 16.30’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Be­le­di­ye-İş ai­le­si­ne ye­ni ka­tıl­ma­la­rı ne­de­niy­le Sen­di­ka­mı­zı ta­nı­tan bel­ge­sel film gös­te­ril­di.

Film gös­te­ri­min­den son­ra yak­la­şık 1 sa­at sü­ren söy­le­şi­de sen­di­kal an­la­yı­şı­mız, TİS po­li­ti­ka­la­rı ve tem­sil­ci se­çim­le­ri ko­nu­la­rın­da üye­le­ri­mi­ze bil­gi ve­ril­di.

Çok sa­yı­da üye­mi­zin söz al­dı­ğı top­lan­tı­da; Süt, yo­ğurt, hav­lu, sa­bun vb. hak­la­rın kök üc­ret­le­re yan­sı­tıl­ma­sı, dü­şük üc­ret alan alt ka­de­me iş­çi­le­rin üc­ret­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı, Ta­sa­ruf Fo­nu ve KEY, iş yer­le­ri­nin sık sık zi­ya­ret edil­me­si, ko­nu­la­rı gün­de­me gel­di. Ye­ni ya­pı­la­cak TİS’in bir­lik için­de bö­lün­me­den özen­le ta­kip edil­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

Top­lan­tı ön­ce­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­san Haş­met Işık’a bir ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lu­nul­du. Baş­kan­la sen­di­ka­cı­lık il­ke­le­ri­miz ve be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­mız pay­la­şıl­dı.

13 KASIM 2008 (Per­şem­be)

Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si

Bu Be­le­di­ye­miz­de 7 ay­rı yer­de top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di.

İlk top­lan­tı sa­at 08.00’de Ba­yın­dır­lık bi­ri­min­de 30 ki­şiy­le,

İkin­ci top­lan­tı sa­at 08.30’de Araç Ba­kım İş­le­rin de 15 ki­şiy­le,

Üçün­cü top­lan­tı sa­at 09.00’da Ma­riç Atık Su Arıt­ma’da 15 ki­şiy­le,

Dör­dün­cü top­lan­tı sa­at 09.30’da Mez­ba­ha da 8 ki­şiy­le,

Be­şin­ci top­lan­tı sa­at 10.00’da İt­fa­i­ye de 20 ki­şiy­le,

Al­tın­cı top­lan­tı sa­at 11.00’da Ba­sın ve Halk­la iliş­ki­ler de

Ye­din­ci top­lan­tı sa­at 12.30’da Park ve Bah­çe­ler bi­ri­min­de 30 ki­şiy­le ya­pıl­dı.

Mar­ma­ris’te ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da üye­le­ri­mi­zin or­tak vur­gu­su, ye­ni ya­pı­la­cak top­lu iş söz­leş­me­sin­den da­ha ba­şa­rıy­la çık­mak ol­du. Top­lan­tı­lar­da, TİS tas­la­ğın­da yer al­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar be­lir­len­di. Geç­miş­te ya­şa­nan tak­tik­sel ha­ta­la­rın bir da­ha ya­şan­ma­ma­sı ha­lin­de  iyi bir ko­or­di­nas­yon­la bir­lik ve da­ya­nış­ma için­de TİS’ten ba­şa­rıy­la çık­ma­nın müm­kün ol­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Ar­mu­ta­lan Be­le­di­ye­si

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Ün­lü’ye ya­pı­lan ne­za­ket zi­ya­re­tin­den son­ra sa­at 11.45 de atöl­ye­de 25 ki­şiy­le gö­rü­şül­dü. Bu­ra­da üye­le­ri­miz iyi bir bir­lik­te­lik sağ­la­mış­lar. Tem­sil­ci­mi­zin bu­ra­da ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı üye­le­ri­mi­zin öz gü­ve­ni­ni pe­kiş­tir­miş. Di­ğer iş yer­le­ri­ne gö­re iyi üc­ret al­ma­la­rı­na rağ­men bu bir­lik­te­li­ğin kar­şı­lı­ğı­nın da­ha iyi bir ge­le­cek ol­du­ğu­nu bi­li­yor­lar. Top­lan­tı­da ev ki­ra­la­rın pa­ha­lı­lı­ğı, izin ik­ra­mi­ye­le­ri gi­bi ko­nu­la­ra dik­kat çe­kil­di.

İç­me­ler Be­le­di­ye­si

Sa­at 13.15’te 30 ki­şiy­le ger­çek­leş­tir­di­ği­miz top­lan­tı­da üye­le­ri­miz ağır­lık­lı ola­rak ya­pı­la­cak ye­ni top­lu iş söz­leş­me­sin­de üc­ret­le­ri da­ha faz­la ar­tı­ra­bil­me­nin yol­la­rı­nı tar­tış­tı. Ta­sar­ruf, KEY, pro­mos­yon­lar, se­ne­lik izin hak­kı ko­nu­la­rın­da bil­gi­ler ve­ril­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Eren ile bir gö­rüş­me ya­pıl­dı. Sen­di­kal ve be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­mız baş­kan­la pay­la­şıl­dı.

Dat­ça Be­le­di­ye­si

Muğ­la Şu­be­mi­zin uzak iş ye­ri bu­ra­sı. Sa­at 15.30’da bir ca­fe­de 20 ki­şiy­le bir top­lan­tı ya­pıl­dı. Bu iş ye­ri­miz­de bir ön­ce­ki TİS’te bay­ram­dan ön­ce alı­nan sen­di­ka ik­ra­mi­ye­le­ri üye­le­ri­mi­zin or­tak ar­zu­su doğ­rul­tu­sun­da maa­şa ye­di­ril­miş. Ama şim­di ye­ni TİS’te bu­nun dü­zel­til­me­si is­te­ni­yor. Bu ko­nu üye­le­ri­miz­le uzun uzun tar­tı­şıl­dı. TİS sü­re­cin­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler, atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar tes­pit edil­di.

14 KASIM 2008 (Cu­ma)

Or­ta­ca Be­le­di­ye­si

İş ba­şı ya­pıl­ma­dan sa­at 08.00’de atöl­ye­de 35 ki­şiy­le ger­çek­leş­tir­di­ği­miz top­lan­tı­ya üye­le­ri­mi­zin bü­yük ço­ğun­lu­ğu ka­tıl­dı. Bu iş ye­ri­miz­de üye­le­ri­miz Be­le­di­ye-İş’li­lik duy­gu­su­nu iç­sel­leş­tir­miş­ler. Hiz­met-İş Sen­di­ka­sı­na kar­şı ver­dik­le­ri mü­ca­de­le üye­le­ri­mi­zi bi­linç­len­dir­miş. 2009’da ye­ni TİS baş­lı­yor. Bu sü­reç­ten ba­şa­rı­lı çık­mak için sos­yal et­kin­lik­ler­le da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nı pe­kiş­tir­mek is­ten­ci  biz­le­ri se­vin­dir­di. Ay­rı­ca, İz­mir’e sık sık has­ta­ha­ne­le­re gi­dil­di­ği için ko­nak­la­ma sı­kın­tı­sı di­le ge­ti­ril­di, çö­züm üre­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de edil­di.

 

Gö­cek Be­le­di­ye­si

Ül­ke­mi­zin cen­net kö­şe­le­rin­den bi­ri olan yem­ye­şil be­le­di­ye­miz­de sa­at 10.30-10.45 ara­sı ön­ce ma­ri­na­da­ki üye­le­ri­miz­le, da­ha son­ra da atöl­ye­de­ki üye­le­ri­miz­le, top­lam 15 üye­miz­le gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı. Kad­ro­ya ge­çen üye­le­ri­miz iş gü­ven­ce­le­ri hak­kın­da bil­gi is­te­di.  Açık­la­ma­lar­da bu­lu­nul­du. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Re­cep Şa­tır ile bir gö­rüş­me ya­pıl­dı. Sen­di­kal ve be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­mız ya­nı­sı­ra sen­di­ka­mı­zın çev­re du­yar­lı­lı­ğı baş­kan­la pay­la­şıl­dı.

Çift­lik Be­le­di­ye­si

Üye sa­yı­sı ba­kı­mın­dan en kü­çük be­le­di­ye­miz bu­ra­sı. Üye­mi­zin sa­yı­sı 13.  Sa­at 11.15’te 9 ki­şiy­le ger­çek­leş­tir­di­ği­miz top­lan­tı­da, ye­ni ya­pı­la­cak TİS te üc­ret ve sos­yal hak­la­rın na­sıl da­ha faz­la ar­tı­rı­la­ca­ğı tar­tı­şıl­dı. Fark ya­rat­mak için ta­ra­fı­mız­dan her tür­lü des­te­ğin ve­ri­le­ce­ği­ni ifa­de edil­di.

Ye­şil Üzüm­lü Be­le­di­ye­si

16 çalışanı olan Ye­şil Üzüm­lü Be­le­di­ye­si Üye sa­yı­sı ba­kı­mın­dan kü­çük be­le­di­ye­le­ri­miz­den bi­ri­­. Sa­at 13.00’te 12 ki­şiy­le ger­çek­leş­tir­di­ği­miz top­lan­tı­da üye­le­ri­miz­le uzun uzun soh­bet edil­di. Top­lu iş söz­leş­me­si­nin kı­dem mad­de­si­nin iş­ve­ren uy­gu­la­ma­sı ana ko­nu ol­du. Ne­ler ya­pı­la­ca­ğı tar­tı­şıl­dı. Top­lan­tı so­nun­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ön­der Genç ile ya­pı­lan gö­rüş­me­de  bu ko­nu gün­de­me gel­di, çö­zül­me­si is­tendi.

Ölü­de­niz Be­le­di­ye­si

Muğ­la Şu­be­mi­ze bağ­lı iş ye­ri zi­ya­ret­le­rin so­nun­cu­su bu be­le­di­ye­mi­ze ya­pıl­dı. Atöl­ye­de sa­at 14.30 da 30 ki­şiy­le ya­pı­lan top­lan­tı­da, üni­ver­si­te de oku­yan ço­cuk­lar için sen­di­ka­la­rın burs ver­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­kil­di.  Biz de ya­sal du­ru­mu üye­le­ri­miz­le pay­laş­tık.

Şu­be Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile top­lan­tı

Ölü­de­niz Be­le­di­ye­si zi­ya­re­tin­den son­ra Muğ­la­ya ge­çil­di ve  bu­ra­da Şu­be­mi­zin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­riy­le yak­la­şık 3 sa­at sü­ren bir top­lan­tı ya­pıl­dı. İş ye­ri top­lan­tı­la­rın­dan çı­kan ana fi­kir Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile pay­la­şıl­dı. Ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler tek­rar göz­den ge­çi­ril­di.

So­nuç: Böl­ge­de ge­zi­len iş yer­le­rin sa­yı­sı 27’dir. Top­lam 944 üye­miz­le gö­rü­şül­müş­tür.  Ge­nel Mer­kez dü­ze­yin­de iş yer­le­ri­ne gi­dil­me­si üye­le­ri­miz nez­din­de çok olum­lu kar­şı­lan­mış­tır. Ge­zi sı­ra­sın­da ve son­ra­sın­da ge­len te­lo­fon­lar­dan, test et­ti­ği­miz di­ğer ka­nal­lar­dan böy­le an­la­şıl­mak­ta­dır.

Üye­le­ri­mi­zin biz­ler­le pay­laş­tı­ğı dü­şün­ce­ler sendikamızın ve şu­be­mi­zin et­kin sen­di­kal li­der­lik iş­le­vi­ni da­ha da pe­kiş­ti­re­cek ve yo­lu­nu ay­dın­lat­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Çün­kü iş­çi-sen­di­ka gü­ve­ni­ni pe­kiş­tir­mek ba­şa­rı, ve­rim­li­lik ve gü­zel bir ge­le­cek de­mek­tir. Biz de bu­nun bi­lin­cin­de­yiz...

 

 

GÜNDEM