ffa1
Mu­dan­ya Be­le­di­ye­si eği­ti­mi

Bur­sa Şu­be­mi­ze bağ­lı Mu­dan­ya Be­le­di­ye­sin­de 18.11.2008 sa­lı gü­nü ya­pı­lan se­mi­ner, sa­at 18.00-20.00 ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

60 üye­mi­zin ka­tıl­dı­ğı, Eği­tim ve Ba­sın-Ya­yın Ge­nel Sek­re­te­ri­mi­zin ve Şu­be yö­ne­ti­min de ha­zır bu­lun­du­ğu eği­tim top­lan­tı­sın­da, Sen­di­ka­mı­zı ta­nı­tan bel­ge­sel fil­mi iz­len­dik­ten son­ra, eği­tim­ci­miz İs­ma­il Hak­kı Kurt, “Emek­çi­ler kriz kar­şı­sın­da ne yap­ma­lı­dır. Na­sıl bir sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­na ve iş­le­yi­şi­ne sa­hip ol­ma­lı­yız” ko­nu­lu bir su­num yap­tı.

Der­sin bi­ti­min­de ka­tı­lım­cı­lar­la bir­lik­te “İş­çi Kür­sü­sü” çer­çe­ve­sin­de iş­ye­ri, iş­ko­lu, Tür­ki­ye sen­di­kal ha­re­ke­tin so­run­la­rı hak­kın­da bir söy­le­şi ya­pıl­dı.

Söy­le­şi­de üye­le­ri­mi­ze; sen­di­ka­mı­zın ça­lış­ma­la­rı, he­def­le­ri, gel­di­ği nok­ta, şu­be­miz­le ile il­gi­li da­ha na­sıl ör­güt­lü ve güç­lü ola­bi­le­ce­ği­miz an­la­tıl­mış; üye­le­ri­miz de mem­nu­ni­ye­ti­ni, eleş­ti­ri­si­ni ve so­run­la­rı­nı biz­ler­le pay­laş­mış­tır.

 

 

GÜNDEM