ffa1
Mer­zi­fon Be­le­di­ye­si eği­ti­mi

05.11.2008 çar­şam­ba gü­nü, Be­le­di­ye Dü­ğün Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen se­mi­ne­re, Sen­di­ka­mı­zın Eği­tim ve Ba­sın-Ya­yın Ge­nel Sek­re­te­ri, Şu­be­mi­zin yö­ne­ti­mi, eği­tim uz­man­la­rı­mız, böl­ge hu­kuk­çu­muz ve yak­la­şık 196 üye­miz ka­tıl­dı.

 

Üç bö­lüm ha­lin­de ger­çek­le­şen se­mi­ne­rin ilk bö­lü­mün­de, si­ne­viz­yon gös­te­ri­mi ya­pıl­dık­tan son­ra  eği­tim­ci­miz İs­ma­il Hak­kı Kurt, “Emek­çi­ler kriz kar­şı­sın­da ne yap­ma­lı­dır. Na­sıl bir sen­di­ka­cı­lık an­la­yı­şı­na ve iş­le­yi­şi­ne sa­hip ol­ma­lı­yız” ko­nu­lu eği­ti­mi­ni ger­çek­leş­tir­di.

İkin­ci bö­lüm­de eği­tim­ci­miz M. Ali Can­dan, “İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği” ko­nu­lu su­nu­mu­nu yap­tı.

Üçün­cü bö­lüm­de ka­tı­lım­cı­lar­la bir­lik­te Sen­di­ka­mız­da vaz­ge­çil­mez bir il­ke olan sen­di­kal de­mok­ra­si iş­le­ti­le­rek “İş­çi Kür­sü­sü, Ser­best Kür­sü” oluş­tu­rul­du.

Yak­la­şık 2 sa­at sü­ren bu ça­lış­ma­da üye­le­ri­miz, Sen­di­ka­mı­zın Ge­nel Eği­tim ve Ba­sın-Ya­yın Ge­nel Sek­re­te­ri, Şu­be Baş­ka­nı, eği­tim­ci­ler ve hu­kuk­çu­muz ile de­mok­ra­tik bir or­tam­da; iş­ko­lu, iş­ye­ri, Tür­ki­ye sen­di­kal ha­re­ke­tin so­run­la­rı hak­kın­da söy­le­şi yap­tı.

 

 

 

GÜNDEM