ffa1
I. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu:Bildiriler

Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile İş Müfettişleri Derneği’nin işbirliği ile, 22-23 Ekim 2009 tarihleri arasında Antalya’da Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’nun tebliğleri sendikamız Belediye-İş’in yayınlar arasında çıktı.

 

Uluslar arası düzeyde gerçekleştirilen sempozyumun amacı, disiplinler arası bir yaklaşımla, hukuki, felsefi, iktisadi, siyasi, sosyal politik, sosyolojik eksenlerden, sosyal haklar alanında çalışan Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenleri bir araya getirerek, sosyal yurttaşlık haklarının temel hak ve özgürlükler ve insan hakları ile ilişkisini irdelemektir.

 

Kuramsal açıdan ve uygulama bağlamında sosyal hakların işlevlerini ve küreselleşmenin sosyal yurttaşlık hakları üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve hak temelli olmayan “hayırseverlik” uygulamalarının; siyasal, hukuksal, toplumsal sonuçlarını tartışmaya açmaktır.

Küreselleşmenin, dünyada ve ülkemizde emeğin ve emekçinin haklarını yok ettiği, sosyal devletin geleneksel kazanım ve kurumlarının bir bir ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz.

Uygulanan neo-liberal politikalarla hâkim kılınmak istenen anlayış, her türlü kamu hizmetinin paralı olmasıdır.  Bu anlayış ülkemiz yurttaşlarına “ne kadar vergi verdiğinin değil, özel sektöre ne kadar kaynak aktaracağının” önemli olduğu anlayışını yerleştirmek istemektedir. Bir yandan, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması ülkemiz sosyal güvenlik sistemini sosyal güvencesizliğe dönüştürürken, diğer yandan da eğitim sistemimiz tamamen özel sektörün insafına terk edilmektedir. Sistem, en temel sosyal haklar alanında, “paran kadar eğitim, paran kadar sağlık” sistemidir.

Bize bu politikaları dayatan hükümetler, çalışanların insan gibi yaşayıp, insan gibi çalışacağı adil bir ücret sistemi yerine, güvencesiz istihdam modellerini dayatmaktadır. Bunun sonucu ise, gayri insani koşullarda barınma ve yaşamadır.

Siyasi iktidarlar, en temel insan hakkı olan sendikalaşma hakkı ile özgür ve özerk toplu pazarlık, grev ve toplu eylem hakları önündeki yasak ve engelleri kaldırmadıkları gibi, varolan hakların kullanılmasına da karşı çıkmakta; sendikal örgütlenmenin önünü açan uluslararası düzenlemelere konulan çekinceleri de titizlikle korumaktadırlar.

Ülkemizi yönetenler, istihdam yaratmayan, ülkemiz insanlarını yoksullaştıran ve işsizliğe yol açan,  insanı dışlayıp sermayeyi merkeze koyan bu politikalarda inat ve ısrar etmektedir.

Ülkemiz yöneticileri anlamak istemese de, tüm dünya çok iyi bilmektedir ki, yaşanan mali ve ekonomik küresel kriz, bu anlayışın iflas ettiğini ortaya koymuştur.

Ülkemizde bilimin, bilimsel çalışmaların dışlanıp önemsenmediği, etkin ve işlevsel sosyal devletin çarpıtıldığı ve onun biricik araçları olan sosyal hakların unutulduğu ve unutturulduğu bir dönemde, Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün, işçi sendikaları ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla düzenlediği “Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu”, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu; sosyal politika, iktisat, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerden, sosyal haklar üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri ve araştırmacıları ortak bir akademik platformda buluşturacaktır.

Sempozyum, sosyal yurttaşlık haklarının insan hakkı olma niteliğini, toplumsal işlevlerini ve küreselleşmenin sosyal yurttaşlık hakları üzerindeki etkilerini hak temelli olmayan “hayırseverlik” uygulamalarının siyasal, hukuksal, toplumsal sonuçlarını değerlendirmek için akademik platform olacaktır.

Bu sempozyum aynı zamanda bilim insanlarımız ile emekçiler ve örgütleri arasında kurulan köprüye bir harç daha atacaktır.

Sempozyumun ürünü olarak ortaya çıkan ve sendikamız tarafından tereddüt göstermeksizin yayınlanması kararlaştırılan bu kitabın; ülkemizde sosyal politika alanında önemli bazı adımları atan, bugün bile çekince konmadan onaylanması sağlamayan Avrupa Sosyal Şartı’nı 1961 yılında Türkiye adına imzalayan, yaşamını Türkiye’de sosyal hakların ve sosyal adaletin geliştirilmesine adayan, her zaman emekten ve emekçiden yana olan eski Çalışma Bakanlarından Prof. Dr. Cahit TALAS’ın değerli anısına armağan edilmiş olması ise, değerini daha da artırmaktadır.

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM