ffa1
Giresun Şube İşyeri toplantıları ve Eğitimi

 

Sen­di­ka­la­rın üye­le­ri için bir hak ara­ma ye­ri ol­du­ğu ka­dar, ay­nı za­man­da bir okul, bir öğ­ren­me ye­ri oldu­ğu, sü­rek­li söy­le­nen bir ger­çek­tir. Bu okul iş­ye­rin­de en ufak hak ara­ma ey­le­min­den, grev alan­la­rına ve ge­niş kit­le ey­lem­le­ri­ne ka­dar uzanır.

 

Bu okul­da öğ­re­ni­len ve dur­ma­dan ge­liş­ti­ri­len şey, hak­la­ra, çev­re­de­ki ya­şa­nan so­run­la­ra na­sıl ba­kı­laca­ğı­dır. Ya­ni, ne­den so­nuç iliş­ki­si­ni öğ­ren­mek­tir. Bu­nun adı da bir an­lam­da sı­nıf bi­lin­ci­ni öğ­ren­mektir.

 

Sı­nıf bi­lin­ci sa­de­ce pra­tik­te ve ken­di­li­ğin­den oluş­maz, sı­nıf bi­lin­ci öğ­re­ni­lir. İş­çi­le­rin, emek­çi­le­rin sı­nıf bi­lin­ci­ni ge­liş­tir­mek, mü­ca­de­le ye­te­ne­ği­ni yük­selt­mek için sen­di­ka­la­rın yap­ma­sı ge­re­ken ilk şey, sendikal eği­ti­me ge­rek­li öne­mi ve ağır­lı­ğı ver­mek­tir.

 

Sen­di­kal eği­ti­min ve ya­şam­sal de­re­ce de önem­li ol­du­ğu­nu çok iyi bi­len Sen­di­ka­mız Be­le­di­ye-İş; üye­le­ri­mi­zin bil­gi­si­ni ar­tı­ran, da­ya­nış­ma, kay­naş­ma ve bir­lik duy­gu­la­rı­mı­zı da­ha da pe­kiş­ti­ren eği­tim­le­ri taba­na ya­ya­rak hız­la de­vam et­ti­ri­yor...

 

Bir diğer nokta ise, gerek fiziksel gerekse ekonomik zorluklar nedeniyle tüm üyeye eğitim vermenin zorluğunu bilen sendikamız işyeri toplantıları ile Genel Merkez Yöneticileri ve Uzmanlarımızla üyeleri buluşturma amacıyla işyeri gezi ve toplantılarına da ağırlık vermiştir.

 

Bu amaçla sendikamız, Giresun Şubemizde merkezi eğitim ve iş yeri toplantılarını gerçekleştirmiş, üyelerimizin sıkıntılarını yerinde gözlemleyerek çözülebilecek sorunlara yerinde müdahale etmiş, çözmediği sorunları ise çözmeye çalışmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulumuza taşımıştır.

 

Aşağıda 25 Ocak–30 Ocak 2009 tarihleri arasında sendikamız Giresun Şubesi işyerinde yapılan işyeri gezileri ve Giresun Merkezde temsilcilerimize yönelik yapılan eğitim hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

 

Giresun Merkez ve yakın ilçelerin Temsilci ve Taban Eğitimi 26.01.2009

İsmail Hakkı Kurt hocamızın sunumuyla Pazartesi günü sabah çevre belediyelerden gelen temsilcilerimizin ve 70 üyemizin katılımıyla tek oturumda gerçekleşti. Çalışma hayatının temel sorunlarının ve çözüm yollarının tartışıldığı eğitimde üyelerimiz soru ve cevaplarla eğitimi zenginleştirerek katkı sundular.

Toplantı sonrası oluşturduğumuz serbest kürsüde KEY, alacaklar, Fazla mesai, itibari hizmet, eğitim çalışmaları ve sendikamızın hizmetleri gündeme tartışmaya açıldı.

 

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 28.01.2009

Fen işlerinde dört ayrı birimde 50 üyemiz var en yoğun olan yerde toplantımızı gerçekleştirdik. Sabah 7.30’da şantiyede gerçekleştirilen toplantıya 20 üyemiz katıldı.

Üyelerimizle yapılan görüşmelerde banka promosyonu, KEY, yıllık 270 saati aşan sürelerde çalışma ve alacaklar konularında sorular sordular, bizlerde düşüncelerimizi üyelerimizle paylaştık.

Üyelerimiz, yılda 270 saati aşan fazla mesai konusunda idarenin 270 saati aşan süreleri aşmayan üyelerimize yazıldığını belirttiler. Bunun yanlışlığını belirterek Yargıtay kararını hatırlattık. 

 

Giresun Belediyesi İtfaiye 28.01.2009

Fen işlerindeki toplantının ardından 8:30’da Giresun itfaiye birime gittik. Üyelerimiz üç vardiya halinde çalışıyor. Toplantıya katılımı arttırmak için iki vardiyanın birleşiminde yaptık toplantıya 12 üyemiz katıldı.

Üyelerimiz KEY, banka promosyonları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca itfaiyede çalışan arkadaşlarımız itibari hizmet konusunda bilgilendirildi.

Oldukça dinamik bir ortamda gerçekleşen toplantılarda üyelerimiz işyerlerine kadar gelip böyle bir toplantı için teşekkür ettiler.

 

 

Bulancak Belediyesi Şantiye 28.01.2009

Giresun İtfaiyeden sonra Bulancak Belediyesi şantiyesinde yapılan toplantıya 20 üyemiz katıldı. Üyelerimiz arasında birlik beraberlik oldukça iyi. Yapılan toplantıda çalışma hayatının temel sorunları tartışıldı.

 

Bulancak itfaiye 28.01.2009

İtfaiyede yapılan toplantıya 7 üyemiz katıldı. Yapılan toplantıda itibari hizmet, KEY, Promosyon, Fazla mesai hakkında bilgi verildi.

 

Bulancak Belediyesi Düğün salonu 28.01.2009

Bulancak Düğün salonunda yapılan toplantıya 70 üyemiz katıldı. Ayrıca yine sendikamızın örgütlü olduğu Piraziz’den de temsilcilerimiz toplantıya iştirak etti. Yapılan toplantıda, üyelerimiz 1 Mayıs sürecinde Türk-İş içindeki bölünme, İtibari hizmet, KEY ve Türk-İş’in TV sahibi olup olamayacağına ilişkin soruları yanıtladık. Yapılan toplantıda üyelerimizin birliği sendikal konulara duyarlılığı Belediye-İş’e sahip çıkışları gerçekten dikkat çekici idi.

 

Giresun Belediyesi Mezbaha 29.01.2009

17 işçinin çalıştığı mezbahada 10 üyemizin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Üyelerimizle yapılan toplantılarda yılda 270 saati aşan fazla çalışma, KEY, Promosyon alacaklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube başkanımız gerek KEY gerekse de promosyonlar konusunda tüm temsilcilerimizi zamanında bilgilendirmiş bundan dolayı üyelerimiz memnuniyetlerini belirtti.

 

Keşap Belediyesi 29.01.2009

Keşap belediyesinde de 42 üyemiz var. Bölgede havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nedeniyle birçok belediyemizde işçi arkadaşlarımız araziye dağılmış. Bu nedenle Giresun Mezbaha çıkışı Keşap belediyesindeki temsilciyle yaptığımız görüşme sonucu 10 işçi arkadaşlarımızı yol çalışması yaparken bulduk. İşçi arkadaşlarımızın yola beton dökerken 10-15 dakika zamanlarını alarak ayak üstü yol ortasında bir görüşme gerçekleştirdik. Üyelerimiz bizimle görüşmeden oldukça memnun oldular.

 

Tirebolu itfaiye 29.01.2009

Tirebolu’da şantiyede yapacağımız toplantı öncesi itfaiye biriminde üyelerimizle ilgili kısa bir görüşme yaptık. Toplantıya 5 üyemiz katıldı. Üyelerimizi itibari hizmet konusunda bilgilendirdikten sonra Tirebolu şantiyeye geçtik.

 

Tirebolu şantiye 29.01.2009

Tirebolu şantiyede yaptığımız toplantıya 10 üyemiz katıldı. Yaptığımız toplantıda üyelerimizin promosyon parası aldığını öğrendik. Ayrıca kıdem tazminatı konusunda sendikamızın kararları konusunda üyelerimizi bilgilendirdik.

Üyelerimiz arasında iyi bir arkadaşlık, dostluk ilişkisi Belediye-İş’lilik ruhu görülmeye değer.

 

Doğankent 29.01.2009

Toplam 17 üyemizin çalıştığı bu işyerimizde 10 üyemizle bir toplantı gerçekleştirdik.

KEY, İzinler, sözleşmeden doğan haklar konusunda ve genel konularda yaptığımız bilgilendirmeler sonunda toplantımız tamamlandı. Görele Belediyesinde yapacağımız toplantı için Görele’ye hareket ettik.

 

Görele Belediyesi 29.01.2009

Görele’de, Eynesil –Örenden gelen 12 üyemizin katılımı ile Görele belediyesi gençlik merkezinde bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya toplam 45 üyemiz katıldı. TİS hazırlık çalışmaları öncesi gerçekleşen toplantı yoğun bir ilgiyle gerçekleşti.

 

Toplantıda, yıllık izinler hakkında bilgi verildi. Key, yılda 270 saati aşan süreler ve promosyon hakkında bilgi veridi. Üyelerimiz TİS sürecinde TİS’i kaç yıl yapmalıyız hangisi avantajımıza şeklinde sorular sordular. Gerekli bilgilendirmeyi yaptık.

 

Şebinkarahisar- Alucra-Çamoluk 30 Ocak 2009

Daha önceki yıllarda hava ve yol durumundan kaynaklı iki geri dönülmek durumunda kalınan Şebinkarahisar’a ulaştık. Saat:14.00’de Alucra ve Çamoluk’tan toplam 55 üyemizin katılımı ile gerçekleştirdik.

Üyelerimiz zor iklim ve yol koşullarına rağmen onlarla böyle bir toplantı yaptığımız için çok memnun oldular. Yaptığımız toplantıda KEY’ler, itibari hizmet tazminatı, kadro yıllık izinler konusunda bilgi verdik.

 

 

 

GÜNDEM