ffa41
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

 

Başkanlar Kurulumuz 21 Ocak 2014’te Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündeminde olan kıdem tazminatı, taşeronlaşma, esnekleştirme ve Özel istihdam büroları hakkında yaşanan gelişmeler ile Mart 2014 yerel seçimlerinin örgütlenme çalışmalarımız üzerindeki etkilerini  değerlendirerek aşağıda yer alan hususların basına, kamuoyuna ve teşkilatımıza duyurulmasına karar vermiştir.

 

1- ''İktidar güç ve kudret demektir''. Bu gücün sınırlanmadığı, denetlenmediği yerde keyfilik ve hukuksuzluk ortaya çıkar. Bugün ülkemizde hukuk sistemi, paralel devlet, yolsuzluklar ve komplo tartışmalarının arka planında; yandaşlara verilen özelleştirmeler, kentsel rantlar, eğitim ve sağlıkta piyasalaşma, güvencesizleşme, taşeronlaşma, düşük ücretler, işsizlik ve yoksullaşma kısacası emekçilerin cebinden alınanlar vardır.

Başkanlar Kurulumuz, iktidarların, sandıktan aldığı gücü; hukukun üstünlüğüne, demokratik hak ve özgürlükler ile insan haklarına saygılı bir şekilde kullanmakla mükellef olduğuna  inanmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, ülkemizi evrensel demokrasiye ve çağdaş uygarlığa taşıyacak unsurların; demokratik haklarını özgürce kullanabilen eğitimli ve örgütlü toplum; yönetenlerin bağımsız yargı  tarafından denetlendiği, yasama, yürütme ve yargı erklerinin aynı elde toplanmadığı, güçler ayrılığı ilkesinin sağlıklı işlediği parlamenter demokrasi olduğuna inanmaktadır.

 

2- Hükümet, taşeron sistemini ortadan kaldırmak yerine, taşeron işçilerinin umut ve beklentilerini istismar etmektedir. Ülkemizi ve emekçi halkımızı sömüren, bir avuç yerli ve yabancı sermayedarı zenginleştiren taşeron sistemi, derhal kaldırılmalıdır.

Başkanlar Kurulumuz, öncelikle Belediye Kanununda taşeronlaştırmanın, özelleştirmenin önünü açan düzenlemeler ile belediyelerde kadrolara ilişkin sınırlamaların kaldırılmasını ve tüm belediye hizmetlerinin kadrolu işçiler eliyle yapılması gerektiğine inanmaktadır.

 

3-Hükümet, Ulusal İstihdam Stratejisi'nin bir parçası olarak, özel istihdam bürolarına geçici iş sözleşmesi yapma hakkının verilmesini ve yeni esnek çalışma biçimlerini gündeme getirmektedir.

Başkanlar Kurulumuz,  çalışma yaşamını esnekleştirerek, emekçileri boğaz tokluğuna, kölelik koşullarında çalıştırmayı hedefleyen emek karşıtı politikalara karşı mücadele etmekte kararlıdır.

Başkanlar Kurulumuz; tüm sendika ve konfederasyonları, çalışma yaşamını esnekleştirecek girişimler karşısında ortak ve kararlı bir tavır sergilemeye davet etmektedir.

 

4- Hükümet, yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla, kıdem tazminatının fona devri girişimini -şimdilik- geriye çekmiştir. Başkanlar Kurulumuz, Kıdem Tazminatı’nın fona devredilmesi veya süresinin azaltılması gibi hiçbir geriletici düzenlemeyi asla kabul etmeyecektir. Kurulumuz, Kıdem Tazminatı’nı yok etmeye yönelik girişimler karşısında, Türk-İş Genel Kurul Kararları doğrultusunda, genel grev ve genel direniş dâhil, sonuç alınıncaya kadar meşru her yolu kullanma kararlılığını bir kez daha hatırlatır.

Başkanlar Kurulumuz, kıdem tazminatında gün sayısının korunmasını, tavanın kaldırılmasını, bir yıldan az süreli hizmetler için de kıdem tazminatının çalışılan süreyle orantılı ödenmesini, işyeri iflası durumunda tazminatın işçiye ödenmesinin garanti altına alınmasını ve her türlü işten ayrılmalarda da ödenmesini talep etmektedir.

 

5- Emekçilerin haklarına yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığı, Türk-İş gibi bir kuruma en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, Türk-İş yönetimi suskun ve tavırsız kalmıştır.

Başkanlar Kurulumuz, Türk-İş'te yaşanan istifa ve bunun ardından yönetimde yeni bir işbölümü yapılmasının konfederasyonumuzun yapısal sorunlarını çözemeyeceğine inanmaktadır.

Kurulumuz Türk-İş'in sınıfa dönük saldırılara yanıt üretebilmesinin ön koşulunun, kişilerin değil, anlayışların değişmesiyle mümkün olduğuna inanmaktadır.

 

6- Ülkemiz 30 Mart 2014'te bir yerel seçim daha yaşayacaktır. Belediye emekçileri açısından belediye başkanları, oy vererek tercih ettiği bir yerel yönetici iken, diğer anlamda da belediye emekçisinin işverenidir. Ülkemiz demokrasisinin gelişmemişliği her seçim sonrası kendisini göstermekte, Anayasal ve yasal haklarını kullanarak bir tercihte bulunan belediye emekçileri, yerel seçim sonrası demokratik anlayıştan yoksun bazı belediye başkanları tarafından siyasi baskılara maruz kalmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin bu anlamda bir milat olması gerektiğine inanmakta, tüm belediye başkan adaylarını belediye emekçilerinin en temel demokratik hakkı olan seçme hakkına saygılı davranmaya davet etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz, hiçbir parti ayrımı yapmadan ilkeler düzeyinde emeğe ve emekçiye yakın tüm adayların yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.

 

7- Özelleştirmeye karşı Yatağan emekçilerinin başlattığı mücadele 100 günü aşkın bir süredir devam etmektedir.  Maden ve enerji emekçileri 24 Ocak'ta eşleri, çocukları ve onları destekleyenlerle beraber, santral ve kömür ocaklarının özelleştirilmesinin durdurulması için kitlesel olarak Ankara'da olacaklar.

Başkanlar Kurulumuz; Yatağan işçisinin mücadelesini, sadece maden ve enerji işçilerinin kendi işine ve ekmeğine sahip çıkma mücadelesi değil, aynı zamanda esnek çalışmaya, taşeronlaştırmaya ve özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığına karşı verilen mücadele olduğuna inanmakta ve bu mücadeleyi desteklemektedir.

 

8- Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan Ortadoğu halkları, sermayenin küresel çıkarları, emperyalist rekabet ve enerji kaynaklarının kontrolü için birbirine düşürülmüştür.

Başkanlar Kurulumuz; Hükümetin,  duygusal, mezhep temelli, yangına körükle giden Suriye politikasını gözden geçirerek; sağduyulu, bağımsız ve bölge barışını gözeten politikalar izlemesi gerektiğine inanmaktadır. Başkanlar Kurulumuz; Ortadoğu'ya barışın, Emperyalist güçler eliyle değil, halkların özgür iradesiyle geleceğine inanmaktadır.

 

9-Başkanlar Kurulumuz; dün olduğu gibi bugün de; çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletine yönelik her türlü saldırının karşısındadır. Karşısında olmaya da devam edecektir.

  Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

21.1.2014

 

GÜNDEM