ffa41
Basından-bloomberght.com-678 sayılı KHK ile grev ve lokavtlar 60 gün süre ile ertelenebilecek

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu grev ve lokavtları 60 gün süre ile erteleyebilecek

Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ aracılığıyla yürütülecek.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine Müsteşarlığı bütçesinden bankaya aktarılacak kaynaktan karşılanacak. Banka, program kapsamında; arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatıyla ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına veya organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kullandırılabilecek.

Söz konusu program kapsamında; yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş, kısmen geçmiş veya başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilecek.

Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu program kapsamındaki; Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapımı, Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi, Faizsiz Yatırım Kredisi gibi bazı desteklerle ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.

Banka, program kapsamındaki illerde, şirketlere iştirak ve şirket kuruluşlarına öncülük edebilecek. Bakanlar Kurulu, programın uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarını görevlendirmeye ve bu görevlendirme kapsamında ödenecek bedelleri belirlemeye yetkili olacak.

Program kapsamındaki illerde kurulacak çağrı ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılacak.

Öte yandan, KHK ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda düzenlemeye gidildi.

Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde yapılan değişikliğe göre, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacak.

Stratejik sektörlerde ve yurt içinde üretimi bulunmayan veya sınırlı bulunan orta-yüksek ve yüksek teknoloji transferine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması amaçlarına ve proje bazlı yatırımlara yönelik mal alımlarında yerli üretim, yerli katkı, yatırım, istihdam, ihracat ve teknoloji transferi gibi şartların bir veya birkaçının yerine getirilmesi ve ayrıca maliyet ve performans kriterlerinin karşılanması şartıyla alım garantisi verilebilecek.

Ücretsiz kurslar

Öte yandan, Bankacılık Kanunu'nda da bazı değişikliler yapıldı. Bu kapsamda, ticari ve iktisadi bütünlük oluşturulmasına karar verilmesinden itibaren iki yıl içinde ticari ve iktisadi bütünlük oluşturan varlıklarla ilgili işletmelere ait menkul, gayrimenkul ve her türlü hak ve alacaklarla üçüncü kişiler nezdindekiler de dahil nakit varlıklarının imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından haczi, muhafaza altına alınması ve satışı talep edilemeyecek, mahcuzların maliklerinin iflasına karar verilemeyecek, ilgili takyidatlar hakkında zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyecek.

Ayrıca belediyeler, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilecek.

Grev veya lokavtlar 60 gün süre ile ertelenebilecek

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yapılan değişiklikle, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilecek. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlayacak.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerin kefaleti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı şirketlerde, şirketin doğrudan veya dolaylı borçlarının ödenmesi için öncelikle şirket lehine kefil olan ortak, yönetici veya bunlarla bağlantılı üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin mal varlığına müracaat edilecek. TMSF, bu kapsamda şirket borçlarının ödenmesi ya da şirket sermaye ihtiyacının karşılanmasını teminen, kefillerin varlıklarının doğrudan veya ticari ve iktisadi bütünlük yoluyla satılması konusunda yetkili olacak.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerin, müşterek müteselsil borçluluğu kapsayan kefaletler dahil, kefil olduğu borçlarda ise kayyumluk kararının devamı süresince borcun öncelikle asıl alacaklıdan ya da diğer kefillerden tahsili yoluna gidilecek.

22.11.2016

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1948163-678-sayili-khk-ile-grev-ve-lokavtlar-60-gun-sure-ile-ertelenebilecekhttp://www.bloomberght.com/haberler/haber/1948163-678-sayili-khk-ile-grev-ve-lokavtlar-60-gun-sure-ile-ertelenebilecek

 

GÜNDEM